СТАТУТ САВЕЗА

С Т А Т У Т

САВЕЗА ПОТОМАКА РАТНИКА СРБИЈЕ

ОД 1912-1920. ГОДИНЕ

С А Д Р Ж А Ј

На основу члана 12 и 78. Закона о удружењима (“Службени гласник Републике Србије бр.51/09.), Скупштина Савеза удружења потомака ратника Србије 1912-1920.године, на седници одржаној 12-децембра 2016.године, доноси

С Т А Т У Т

САВЕЗА УДРУЖЕЊА ПОТОМАКА РАТНИКА СРБИЈЕ 1912-1920.ГОДИНЕ

ДЕО I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређују се: основне одредбе, циљеви и задаци, чланство, органи и облици организовања, сарадња Савеза, имовина, планирање, финансирање, заступање и представљање, запослени, јавност рада, матична књига и евиденција, општа акта, статусне промене и завршне одредбе.

Члан 2.

Савез удружења потомака ратника Србије 1912-1920.године (у даљем тексту: Савез), је друштвена, борачка и патриотска организација, која чува и развија светле традиције наше славне прошлости са тежиштем на периоду од 1912. до1920. године.

Основана је 15.септембра 1919.године под називом Народна одбрана, мења назив у Савез, наставља традиције ратника ослободилачких ратова Србије, рад и активност темељи на патриотизму и родољубљу, према свом народу и Отаџбини.

Дан Савеза је 3.јануар, када је донета одлука о настављању традиција Народне одбране и одлучено о одржавању Конгреса учесника балканских и Првог светског рата 15.9.1919.године.

Скраћени назив Савеза је СУПРС 1912-1920.године

Члан 3.

Савез је регистрован код надлежног државног органа, са статусом правног лица.

Савез има матични број код надлежног државног органа за статистику.

Члан 4.

Савез је друштвена, борачка, патриотска, организација потомака српских ратника и нико нема право да у оквиру његовог рада, активности и у његовим службеним просторијама спроводи страначке циљеве и идеологију.

Савез удружења потомака ратника Србије 1912-1920.године, чине подружнице Савеза у месним заједницама, општинске и градске организације Савеза у општинама-градовима, окружна и градска удружења, покрајински и регионални одбори и Републички одбор Савеза, на простору Републике Србије.

Савез наставља традиције Народне одбране, основане 1908.године после анексије Босне и Херцеговине, реафирмисане 1919.године на Конгресу учесника балканских и Првог светског рата, односно Удружења носиоца Албанске споменице, Удружења носиоца Карађорђеве звезде, Удружења ратника пробоја Солунског фронта, Удружења добровољаца и Удружења 1300 каплара.

Слава Савеза је Ђурђевдан.

Свечана песма Савеза је “Марш на Дрину”.

Члан 5.

Седиште Савеза је у Београду, у згради Ратничког дома – Централног дома Војске Србије, улица Браће Југовића број 19.

Члан 6.

Савез заступа и представља председник Савеза, у складу са одредбама овог Статута, а у његовом одсуству Савез заступа потпредседник Савеза.

Члан 7.

Савез има округли печат, са текстом на српском језику, ћирилицом: Савез удружења потомака ратника Србије 1912-1920.године – Београд и правоугли штамбиљ, са текстом: Савез удружења потомака ратника Србије 1912-1920. године, број…. датум…..адреса: Ратнички дом, Београд, Браће Југовића 19.

Отисак печата се ставља на општа и службена аката Савеза, поред потписа лица овлашћеног за потписивање, а отисак штамбиља се ставља у горњем левом углу акта Савеза, односно на одговарајућем месту акта који Савез добија.

Печат и штамбиљ Савеза налазе се код лица овлашћеног од председника Савеза за чување и употребу.

Члан 8.

Савез има жиро-рачун код банке.

Члан 9.

Застава Савеза је застава Републике Србије са текстом у горњем левом углу заставе: Савез удружења потомака ратника Србије 1912-1920.године.

Застава је као и Статут, јединствена за цео Савез. Обележја општинских-градских организација, градскихокружних удружења, покрајинских, регионалних и Републичког одбора, изражавају се посебном лентом на копљу заставе.

ДЕО II

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА

Члан 10.

Циљеви и задаци Савеза су:

– Чување и развијање традиција наше славне прошлости, са тежиштем на периоду 1912-1920.године, кроз одавање поште погинулим и умрлим ратницима, обележавање годишњица значајних догађаја из историје српског народа, одржавање академија, предавања, посета местима и споменицима историјског значаја, у циљу развијања витештва, јунаштва и самопоштовања, као узвишених особина и врлина, које су красиле војнике и старешине српске војске и народа.

– Подржавање и популарисање издавачке делатности, са темама ослободилачких ратова Србије, прикупљање материјала и средстава за издавање књига, албума и других публикација из живота, борби и подвига српске војске у њеним ослободилачким ратовима и у том циљу остварује сарадњу са командама и јединицама Војске Србије, органима власти и институцијама.

– Организовање посета јединицама Војске Србије, рањеницима у болницама и на рехабилитацији;

– Организовање и остваривање сарадње са другим борачким организацијама, у земљи и иностранству у циљу остваривања заједничких циљева и интереса;

– Национално и морално уједињавање потомака ратника ослободилачких ратова у земљи и иностранству и мотивисање за одбрану Отаџбине.

ДЕО III

ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ

Члан 11.

Чланови Савеза могу бити појединачни, колективни и почасни. Члановима Савеза се издају чланске карте, појединачног, колективног и почасног члана Савеза.

Члана 12.

Чланови појединци могу бити потомци ратника ослободилачких ратова Србије од 1912-1920.године, ако прихватају Статут и потпишу приступницу за учлањење у Савез.

Члан 13.

Колективни чланови Савеза могу бити борачке и патриотске организације, удружења, школе, радне и друге организације и други субјекти ако прихватају Статут и донесу одлуку о приступању Савезу.

Колективни члан Савеза је и секција “Poali D,Orijent”, а могу бити и секције других борачких организација сличне оријентације Савезу.

Члан 14.

Савез може имати почасне и помажуће чланове, у складу са одлуком Скупштине и Републичког одбора Савеза.

Почасни чланови Савеза су угледне личности из земље и иностранства.

Члан 15.

Права и дужности чланова:

– да чувају углед и достојанство Савеза;

– да активно раде у својој подружници, организацији, удружењу, одбору и органу у коме су

изабрани;

– да плаћају чланарину Савезу;

– да буду обавештени о раду Савеза, његових органа и облика деловања;

– да буду обавештени о усмеравању средства Савеза, његових облика деловања

(подружница, организација, удружења и одбора чији су чланови).

Члан 16.

Права и дужности колективних чланова:

– да прате и подржавају Савез и учествују у његовим активностима;

– да се боре за циљеве Савеза и његову улогу у друштву;

– да васпитно, одговорно и радно изражавају традиције наше славне

прошлости, јачају патриотизам и доприносе одбрани Отаџбине;

Члан 17.

Права и дужности почасних чланова:

– да учествују у раду Скупштине, Републичког одбора, покрајинскоги регионалног одбора,

градског и окружног удружења и организација и подружница којој територијално

припадају;

– да на седницама органа и облика организовања из алинеје 1.овог члана,

гласају, ако орган, односно облик организовања, донесе одлуку о том праву.

ДЕО IV

ОРГАНИ И ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА САВЕЗА

Члан 18.

Органи Савеза су:

– Скупштина,

– Републички одбор,

– Председништво,

– Суд части,

– Надзорни одбор,

– Извршни одбор,

– председник,

– потпредседник,

– генерални секретар.

Избор, мандат и делокруг рада ових органа, уређују се овим Статутом и Пословником о раду колективних органа Савеза.

Облици организовања Савеза су: подружнице у месним заједницама, градске и општинске организације у градовима и општинама, окружна и градска удружења и покрајински и регионални одбори Савеза. Организација и делокруг рада ових облика организовања, уређују се овим Статутом и Статутарном одлуком Републичког одбора Савеза.

Савез има Стручну службу за вршење послова и задатака утврђеним овим Статутом и општим актима, која доноси Скупштина и Републички одбор Савеза.

  1. СКУПШТИНА САВЕЗА

Члан 19.

Скупштина је највиши орган Савеза, а сачињавају је чланови: Републичког одбора, председници Извршног и Надзорног одбора и Суда части и делегати чији број одлуком утврђује Скупштина Савеза. Њу чини 55 чланова Савеза – делегата.

У раду Скупштине могу учествовати изабрани чланови, као и почасни и помажући чланови и донатори, са правима утврђеним овим Статутом.

Делегате за Скупштину Савеза бирају покрајински и регионални одбори окружни и градски одбори, на основу предлога општинских организација Савеза.

Окружни и градски одбори који координирају рад 5 општинских.градских организација бирају по једног делегата за Скупштину Савеза. Окружни и градски одбори Савеза, који координирају рад преко 5 општинских-градских организација Савеза бирају по два делегата за Скупштину Савеза.

Покрајински одбори делегирају по једног члана у Скупштину Савеза.

Део делегата ранијег сазива, бира се поново ради континуитета рада Скупштине Савеза, тако да укупни број делегата у Скупштини буде 55.

Зависно од значаја питања и проблема који се решавају на Скупштини Савеза, на седници Скупштине Савеза се могу и требају позивати и друга лица – представници који могу допринети раду Скупштине Савеза, али немају право гласа.

Редовна седница Скупштине Савеза одржава се сваке године једанпут.

Изборна скупштина одржава се сваке четврте године.

Ванредна седнице скупштине Савеза може се одржати по потреби, али се мора одржати и на писмени захтев једне трећине чланова скупштине, и то најкасније у року од 30 дана од дана писменог подношења захтева за њено сазивање.

Седницу Скупштине сазива Републички одбор, на своју иницијативу, на предлог председника Савеза и предлагача – у складу са пословником о раду колективних органа Савеза.

На почетку рада седнице, Скупштина бира Радно председништво од пет чланова, записничара и овериваче записника.

Седница Скупштине може се одржати, ако је присутно више од половине броја чланова.

Члан 20.

Делокруг рада Скупштине:

– доноси Статут Савеза и измене и допуне Статута,

– доноси пословник о раду колективних органа Савеза,

– доноси програм рада Савеза,

– бира Републички одбор, Надзорни одбор, Суд части, председника,

потпредседника и генералног секретара Савеза,

– разматра извештај о годишњем раду Савеза, који подноси Републички одбор Савеза,

– разматра извештај о раду Републичког одбора Савеза,

– разматра извештај о раду Надзорног одбора Савеза

– разматра извештај о раду Суда части Савеза,

– доноси годишњи финансијски план и годишњи завршни рачун Савеза,

– разматра актуелна питања друштвеног и социјалног положаја потомака и

даје смернице за даљи рад,

– одлучује о престанку рада Савеза,

Рад Скупштине ближе се уређује Пословником о раду колективних органа Савеза.

  1. РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР САВЕЗА

Члан 21.

Републички одбор је колективни орган, кога бира Скупштина, на мандат од четири године, водећи рачуна да у Републички одбор буде и одређен број ранијих чланова. Републички одбор има 37 чланова, а конституише се најдаље 20 дана по избору. Ако из објективног или неког другог разлога члану престане мандат, Републички одбор, до наредне Скупштине, може кооптирати другог члана Републичког одбора.

За свој рад Републички одбор одговара Скупштини Савеза.

Седнице Републичког одбора сазива председник, а у његовој одсутности- потпредседник.

Седница Републичког одбора може радити, ако је присутно више од половине броја чланова.

Члан 22.

Делокруг рада Републичког одбора Савеза:

спроводи Статут, Пословник о раду колективних органа управљања, програм

и план рада, смернице и закључке Скупштине и друга акта – из свог делокруга,

припрема и сазива седнице Скупштине,

подноси Скупштини извештај о раду Савеза,

подноси Скупштини извештај о свом раду,

врши измене и допуне Статута, које се примењују до наредне седнице Скупштине,

доноси одлуке о пријему почасних и колективних чланова и о томе подноси

извештај Скупштини,

– доноси одлуке о унутрашњој организацији подружница, општинских и градских

организација, општинских одбора, градских, окружних и покрајинских одбора,

у складу са овим Статутом,

– ради на остваривању добрих односа са борачким и другим организацијама,

– конституише Председништво Републичког одбора,

– бира Извршни одбор, разматра извештаје о његовом раду и оцењује резултате рада,

– врши и друге послове, утврђене општим актом Савеза, закључком или одлуком с

Скупштине,

3. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 23.

Надзорни одбор је колективни орган, кога бира Скупштина, на мандат од 4 године. Надзорни одбор има 5 чланова.

За свој рад Надзорни одбор одговара Скупштини. Седнице Надзорног одбора

Припрема и сазива председник, а у његовој одсутности-потпредседник.

Седница Надзорног одбора може се одржати, ако је присутно више од половине броја чланова.

Члан 24.

Делокруг рада Надзорног одбора:

– бира председника и потпредседника на мандат од 4 године,

– врши контролу законитости и статутарности рада, финансијског и материјалног

пословања Савеза и његових органа,

– врши преглед завршног рачуна Савеза,

– подноси Скупштини извештај о свом раду и нађеном стању приликом вршења контроле.

  1. СУД ЧАСТИ

Члан 25.

Суд части је колективан орган, кога бира Скупштина Савеза, на мандат од 4 године.

Суд части има 5 чланова.

За свој рад Суд части одговара Скупштини Савеза.

Седнице Суда части припрема и сазива председник,а у његовој одсутности-п отпредседник.

Седница Суда части може се одржати ако је присутно више од половине броја чланова, а одлуке и закључке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 26.

Делокруг рада Суда части:

– бира председника и потпредседника, на мандат од 4 године,

– ради у складу са одлуком Скупштине и делокруга рада Суда части,

– подноси Скупштини извештај о свом раду и стању у области његове

надлежности,

– одлуке доноси већином гласова Суда части.

5.ПРЕДСЕДНИШТВО РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА САВЕЗА

Члан 27.

Председништво Републичкпог одбора Савеза је извршни орган Републичког одбора.

Председништво чине: председни, потпредседник, генерални секретар, председници Суда части и Надзорног одбора и благајник Савеза.

Председништво сазива о њиме руководи председник Савеза – Републичког одбора.

Решава текућа питања и проблеме о којима извештава Републички одбор Савеза.

Оста питања рада Председништва регулише се Пословником о раду.

5/а ИЗВРШНИ ОДБОР РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА САВЕЗА

Члан 28.

Извршни одбор је колективни орган, кога бира Републички одбор, на мандат од 4 године.

Извршни одбор има 15 чланова.

За свој рад Извршни одбор одговара Републичком одбору.

Седнице извршног одбора припрема и сазива председник, а у његовој одсутности – потпредседник.

Седница Извршног одбора може се одржати ако је присутно више од половине броја чланова, а одлуке и закључке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 29.

Извршни одбор:

– припрема нацрте општих аката и одлука, које доноси Републички одбор Савеза,

– припрема нацрте програма, планова, извештаја о раду Савеза, његових

органа и Стручне службе и доставља их Републичком одбору,

– стара се о примени законских прописа, овог Статута и општих аката, у

оквиру рада Савеза,

– припрема предлоге сарадње Савеза са борачким, патриотским, хуманита-

рним и другим организацијама и органима власти и доставља их Републи-

чком одбору,

– сарађује са председником, потпредседником и генералним секретаром

Савеза, координира рад Стручне службе и предлаже решења,

– врши и друге послове за које га овласти Републички одбор Савеза.

  1. ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА

Члан 30.

Председника Савеза бира Скупштина, на мандат од 4 године.

Члан 31.

Председник Савеза:

– представља и заступа Савез, у складу са овим Статутом,

– присуствује седницама Скупштине, и њених органа, учествује у расправи,

даје мишљења и предлоге о предметима који су на дневном реду,

– учествује на манифестацијама, свечаностима и другим скуповима, које

организује Савез и другим скуповима на које је позван,

– учествује у активностима које организују подружнице, општинске-градске

организације, окружни, градски и покрајински одбори Савеза,

– врши и друге послове, у складу са својим могућностима,

– наредбодавац је и одговоран за материјално-финансијско пословање,

– доноси решења о депоновању потписа код банке, у складу са Статутом,

У одсутности председника, замењује га потпредседник.

7. ПОТПРЕДСЕДНИК И ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР САВЕЗА

Члан 32.

Потпредседника и генералног секретара Савеза, бира Скупштина, на мандат од 4 године.

Члан 33.

Потпредседник и генерални секретар Савеза:

– остварују сарадњу са председником Савеза, Републичким одбором,

Надзорним одбором, Судом части, Извршним одбором и комисијама органа

Савеза,

– остварују сарадњу са одборима и подружницама Савеза и помажу им у раду,

– укључују се у активности оснивања одбора и подружница Савеза,

– остварују сарадњу са месним заједницама и органима власти на чијим те-

риторијама су организовани облици рада Савеза,

– остварују сарадњу са борачким и хуманитарним организацијама у циљу

остваривања заједничких циљева и интереса,

– остварују сарадњу са донаторима,

– раде и друге послове, у складу са одредбама овог Статута и одлука

надлежног органа Савеза.

8. ПОДРУЖНИЦЕ, ОПШТИНСКЕ-ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,

ОПШТИНСКИ,ГРАДСКИ,ОКРУЖНИ И

ПОКРАЈИНСКИ ОДБОРИ САВЕЗА

Члан 34.

Савез организује подружнице, општинске и градске организације, општинске, градске, окружне и покрајинске одборе у складу са одредбама овог Статута и Статутарном одлуком Републичког одбора Савеза.

Члан 35.

За подружнице, општинске и градске организације, општинске, градске,окружне и покрајинске одборе, Статутарном одлуком, Републички одбор Савеза уређује: поступак оснивања, организацију и делокруг рада, које колективне и инокосне органе имају- избор, мандат и опозив органа, финансирање, наплату чланарине, вођење евиденција, сарадњу, минималан број чланова и друго.

Члан 36.

Подружнице, општинске и градске организације, општински, градски,окружни и покрајински одбори, усклађују своју организацију рада у смислу члана 34.овог Статута, у року утврђеном одлуком Републичког одбора Савеза.

Члан 37.

Чланови органа Савеза раде и сарађују са подружницама, општинским и градским организацијама, градским, окружним и покрајинским одборима, у складу са планом и програмом Савеза.

Чланови покрајинских одбора раде и сарађују са општинским-градским организацијама, окружним одборима и подружницама на територији АП Војводине и АП Косова и Метохије.

Чланови окружних и градских одбора, раде и сарађују са подружницама и општинским организацијама и одборима на територији округа, у складу са планом окружног и градског одбора.

Чланови општинских одбора раде и сарађују са подружницама на територији општине у складу са планом рада општинског одбора.

Члан 38.

У циљу чувања и развијања традиција ослободилачких ратова Србије, јачања патриотизма и одбране Отаџбине, Савез оснива општинске-градске организације и подружнице у општинама-градовима на територији Републике Србије.

Општинске-градске организације Савеза у општинама-градовима, чине чланови Савеза са простора општине-града.

Општинска-градска организација Савеза у општини-граду има:

– Скупштину,

– Одбор,

– Председништво одбора,

– Надзорни одбор,

– Суд части.

Редовне седнице Скупштине општинске-градске организације Савеза одржавају се сваке године, ванредне по потреби, а изборне сваке четврте године.

Одбор општинске-градске организације Савеза у општини-граду има 11-15 чланова, зависно од броја чланова општинске-градске организације.

Председника, потпредседника и секретара, председника Надзорног одбора и Суда части бира Скупштина општинске организације Савеза. Мандат изабраних чланова траје 4 године.

Одбор се састаје свака два месеца редовно, а ванредно по потреби.

Надзорни одбор општинске-градске организације и Суд части имају по 3 члана, од којих је 1 председник.

Председништво као извршни орган чине: председни, секретар, председник Суда части, председник надзорног одбора и благајник.

Члан 39.

Одбор општинске-градске организације Савеза оснива подружнице Савеза у месним заједницама, односно при месним канцеларијама.

Подружница Савеза има Скупштину коју чине сви чланови Савеза у месној заједници односно при месној канцеларији и одбор подружнице од 5-7 чланова.

Председника, потпредседника,секретара,благајника,надзорника и судију, као и остале чланове одбора, бира Скупштина месне подружнице Савеза, редовно сваке четврте године.

Члан 40.

Права и обавезе органа општинске-градске организације Савеза и подружнице у месној заједници, односно при месној канцеларији, регулише се Пословником о раду, које доноси Републички одбор Савеза једнообразно.

Члан 41.

У циљу организованог и доследног чувања и развијања традиција ослободилачких ратова Србије, већег утицаја и координирање рада у организацијама Савеза у општинама-градовима, Савез оснива окружне одборе Савеза, на простору округа у Републици Србији и градске одборе Савеза у великим градовима (који имају више 3 и више општина)

Окружне и градске одборе Савеза чине делегати Савеза у општинама на територији округа-града.

Окружни и градски одбор чине најмање по један-два делегата из сваке организације Савеза у општини и граду.

Окружни-градски одбор Савеза има 9-15 чланова, зависно од величине округа-града, осим Београда, који има 19 чланова

Савез оснива и има покрајинске одборе Савеза (за Војводину и Косово и Метохију), који имају 15-21 чланова и њихов мандат траје 4 године.

9. СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА

Члан 42.

У свом седишту Савез организује Стручну службу за вршење: административних, финансијских, књиговодствених, правних, техничких и других послова за потребе Савеза.

Одређени послови из става 1.овог члана, одлуком Републичког одбора Савеза, могу се поверити појединцу или институцији и о томе се закључује уговор о међусобним правима и обавезама.

Рад Стручне службе уређује се општим актима која доноси Републички одбор и појединачним колективним уговором, односно општим актом који замењује колективни уговор.

У складу са општим прописом, општим актом Савеза и колективним уговором, председник Савеза доноси појединачна решења за запослене.

ДЕО V

САРАДЊА САВЕЗА

Члан 43.

У остваривању циљева и задатака, Савез сарађује са: подружницама, општинским и градским организацијама, општинским, градским и окружним одборима, месним заједницама, општинама-градовима, окрузима, покрајинама, донаторима, предузећима, установама и другим институцијама.

Савез сарађује са сродним борачким и друштвеним организацијама у земљи и иностранству (посебно у земљама савезницама Србије у Првом светском рату)

Сарадња Савеза уређује се спроазумима, програмима и плановима Савеза.

Прималац имовине у случају престанка рада Савеза потомака ратника Србије 1912-1920. године је Централни дом Војске Србије или ће се одлука о расподели имовине донети у складу са Законом.

ДЕО VI

ИМОВИНА САВЕЗА

Члан 44.

Имовину Савеза чине: право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности.

Савез стиче имовину од чланарине, дотација из буџета општина-градова, покрајина, Владе Републике Србије, донатора из земље и иностранства и добровољних прилога чланова Савеза.

ДЕО VII

ПЛАНИРАЊЕ У САВЕЗУ

Члан 45.

Савез доноси средњорочни (четворогодишњи) програм и годишњи програм рада. Програмом и планом рада утврђују се:

– рад и активности колективних и инокосних органа Савеза,

– сарадња са подружницама, општинским-градским организацијама,

окружним, градским и покрајинским одборима,

– активност на оснивању подружница, општинских-градских организација,

окружних, градских и покрајинских одбора,

– сарадња са месним заједницама и органима власти,

– сарадња са борачким и патриотским организацијама,

– сарадња са донаторима,

– сарадња са средствима информисања,

– обезбеђење финансијских средстава и опреме за рад Савеза,

– међународне активности Савеза,

– обележавање историјских догађаја, организација, припрема и реализација облика и

начина рада, обезбеђује услове за рад и друго.

ДЕО VIII

ФИНАНСИРАЊЕ САВЕЗА

Члан 46.

Савез доноси годишњи финансијски план, годишњи завршни рачун и периодични обрачун.

О финансијском пословању Савез води финансијско и материјално пословање.

ДЕО IX

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ САВЕЗА

Члан 47.

Савез пред трећим лицима и органима заступају председник Савеза а у његовом одсуству потпредседник Савеза.

Председник може издати пуномоћје у писаној форми и другом лицу да заступа и представља Савез.

Пуномоћјем из става 2.овог члана прецизира се степен овлашћења и оно се не може прекорачити.

ДЕО Х

ЗАПОСЛЕНИ У САВЕЗУ

Члан 48.

Запослени у Савезу по основи рада, имају право и обавезе утврђене општим прописом, колективним уговором и општим актом Савеза.

Поступајући у складу са општим прописом, колективним уговором и актом Савеза, председник решава о: пријему на рад (неодређено или одређено време), пословима и радним задацима, радном времену, цени рада, годишњим одморима, одсуствима, дисциплинској одговорности, престанку рада запосленог и друго.

Права и обавезе по основу рада запослених, ближе се уређују општим актима и колективним уговором.

ДЕО XI

ЈАВНОСТ РАДА У САВЕЗУ

Члан 49.

У циљу благовременог и потпунијег информисања чланства и јавности о раду Савеза, његових органа и облика организовања, Савез информише чланство и грађане путем: седница органа, извештаја који се органима подносе, листа “Завет”, зборника и средстава информисања.

ДЕО XII

МАТИЧНА КЊИГА И ЕВИДЕНЦИЈА У САВЕЗУ

Члан 50.

Савез води матичну књигу евиденције подружница, општинских-градских организација, градских, окружних и покрајинских одбора, почасних, колективних чланова и донатора, чланарине и друго.

Покрајински, градски и окружни одбори, воде евиденцију општинских и градских организација, подружница, почасних и колективних чланова и донатора, чланарине и друго.

Органи и облици организовања Савеза, воде деловодни протокол, архиву и књигу записника.

ДЕО XIII

ОПШТА АКТА САВЕЗА

Члан 51.

Општа акта Савеза:

1.Статут Савеза потомака ратника Србије 1912-1920.године

2.Пословник о раду колективних органа Савеза,

3.Појединачни колективни уговор,

4.Правилник о финансијском и материјалном пословању,

5.Општа акта о запосленим.

Члан 52.

Статут Савеза је у складу са општим прописима, а друга општа акта – у складу са општим прописима и Статутом Савеза.

Предлог општег акта који доноси Скупштина, даје Републички одбор, а предлог општег акта који доноси Републички одбор, даје Извршни одбор.

Члан 53.

Ако надлежни државни орган констатује да је општи акт Савеза у супротности са општим прописом, а орган Савеза који је акт донео одлучи да не води спор, ускладиће општи акт са општим прописом у року од 30 дана од налаза државног органа, а до усклађивања ће се примењивати општи прописи.

ДЕО XIV

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ У САВЕЗУ

Члан 54.

Статусне промене Савеза могу бити:

1.Промена имена,

2.Проширење и сужавање организације и

3.Престанак рада.

Одлуку о промени статуса доноси Скупштина Савеза, стим што се одлука о престанку рада може донети ако Савез не остварује циљеве и задатке за које је основан.

Надлежни суд, у складу са општим прописом и у прописаном поступку, може донети решење о престанку рада Савеза.

У случају престанка рада Савеза:

1.Архив Савеза се предаје Војном архиву Војно-историјског института

Војске Србије,

2.Материјална средства Савеза остављају се Централном дому Војске Србије.

ДЕО XV

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.

Овај Статут ступа на снагу и примењује се од наредног дана по доношењу.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи и да се примењује Статут Савеза од 2.марта 2005. године.

Члан 56.

Са одредбама овог Статута Савез ће ускладити своју организацију и рад у року од 30 дана од његовог ступања на снагу.

Члан 57.

Аутентично тумачење одредаба овог Статута даје Скупштина Савеза.

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА
Љубомир Марковић